„Dziedzictwo w ruchu”(„Heritage in Motion”)

T o projekt, w ramach którego będziemy promować wiedzę o kulturowym dziedzictwie lokalnym i europejskim. Celem naszych działań jest zachowanie właściwych dla społeczności wartości, które mają wpływ na rozwój całego społeczeństwa europejskiego. Podczas realizacji projektu będziemy rozwijać i wprowadzać innowacyjne metody nauczania wykorzystujące doświadczenie, umiejętności i aktywność osób dorosłych i starszych. Wykorzystamy technologie informacyjno-komunikacyjne, Internet, platformy edukacyjne, ponieważ uważamy, że otwarta edukacja powinna odgrywać zasadniczą rolę w dzisiejszym społeczeństwie.

Poprzez nasze działania będziemy propagować założenia Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (Decyzja [UE] 2017/864): “Celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego jest zachęcenie jak największej liczby osób do odkrywania i poznawania europejskiego dziedzictwa kulturowego jako wspólnego dobra oraz do wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej europejskiej rodziny”.

HeiM


Cel

Priorytetem działań projektowych jest promowanie wśród osób dorosłych i starszych wartości związanych z dziedzictwem kulturowym.

Nasze działania będą realizowane we współpracy z organizacjami partnerskimi z innych krajów europejskich: Hiszpanii, Islandii, Chorwacji. Wyniki zaprezentujemy w szerokim gronie europejskich odbiorców. Chcemy dzielić się nabytą wiedzą i nowymi metodami kształcenia osób starszych i dorosłych, polegającymi na wspólnym odkrywaniu dziedzictwa europejskiego. Poprzez działania i wyniki pracy w projekcie, chcemy pokazać wspólnotę europejskiego bogactwa kulturowego i jego wartość w różnorodności.

Aktywności

Analizy i badania

W ramach edukacji osób dorosłych i starszych będziemy analizować, gromadzić, łączyć i szukać wspólnych relacji, związków między dostępnymi zasobami dziedzictwa kulturowego w kontekście edukacji osób dorosłych i starszych. Wyniki naszej pracy będą odzwierciedlać obecną sytuację w krajach partnerskich pod względem wartości, jakie przedstawia dziedzictwo kulturowe dla seniorów.

Program szkoleń

Wprowadzimy nowoczesne metody szkolenia osób dorosłych i starszych. Uczestnicy zajęć zdobędą nowe umiejętności, które będą mogli wykorzystać w zdobywaniu nowej wiedzy oraz podczas przygotowania aktywnych szklaków poznawania dziedzictwa kulturowego.

Ścieżki badawcze

Zespoły badawcze, w skład których wejdą osoby starsze i dorosłe oraz eksperci projektu, przygotują we wszystkich krajach partnerskich, ścieżki dotyczące dziedzictwa, które zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu. Chcemy, żeby dostęp do nich miało jak najszersze grono odbiorców.

Rezultaty

Promocja aktywnych ścieżek odkrywania lokalnego dziedzictwa kulturowego będzie służyć zwiększeniu aktywności osób starszych i dorosłych. W ten sposób chcemy ożywić ich zainteresowanie odkrywaniem europejskiego dziedzictwa kulturowego.

UCZESTNICY

Pracujemy w trzech grupach, wzajemnie się wspierających, przenikających i uzupełniających.

Nauczyciele – min. 5 trenerów, nauczycieli posiadających doświadczenie w projektach międzynarodowych oraz praktyczną wiedzę i umiejętności, które będą wykorzystywane w realizacji tematów roboczych, programu pilotażowego i podczas przygotowywania poradnika metodycznego.

Studenci – to bezpośredni uczestnicy działań pilotażowych, osoby w wieku 50+, studenci Otwartego Uniwersytetu Trzeciego Wieku TDW, seniorzy z gminy Dąbrówka.

Eksperci – podczas całego trwania projektu Komisja Ekspertów, składająca się z reprezentantów różnorodnych instytucji kultury, naukowców będą pracowali po przez uczestnictwo w spotkaniach Komisji Ekspertów (min. 5 razy). Ich wiedza i doświadczenie będą pomocne i będą służyły omówieniu i ocenie poszczególnych etapów działań projektowych.